Kiemelt, Történelem

A pozsonyi csata I.

|

A magyarság a honfoglalás után kemény harcokat folytatott a megmaradásáért. A magyar államiság első jelentős korszaka a Magyar Nagyfejedelemség Kárpát-medencébe településével (honfoglalás) alapozódott meg a IX. század legvégén, a területfoglalást és megtartását valamint a határok biztosítását célzó folyamatosan vezetett támadó háborúk közepette.

A X. század első harmadában a magyar katonai fölény meghatározó volt a Kárpát – medencében. Az aktuális erőviszonyokat jól mutatja, hogy a Nagyfejedelemség sikerrel verte vissza a megsemmisítésére irányuló első nyugati hadjáratot (907), ezután pedig maga vezetett egy sor, támadó katonai akciót. Sajnos a magyar történelemtanítás hiányossága, hogy ebből a hosszú harcokból csak gyakorlatilag az augsburgi vereséget (955) tanítják. A pozsonyi csatáról 907. július 4. – 7 nem tudnak a magyarok. Ez volt a magyarság első honvédő háborúja a Kárpát-medencében, és a magyar hadtörténelem talán legnagyobb katonai győzelme.arpadfejedelem

Vajon miért hiányoznak a korabeli magyar források e példátlan haditettről? Anonymus Gest Hungaroruma csupán megemlíti a pozsonyi tényét, és ehhez az évhez köti Árpád fejedelem halálát.

A Magyarország hadtörténete című összefoglaló munkában (Zrínyi Katonai Kiadó, 1984) alig említik. Csak annyit írnak róla, hogy: “907-ben Luitpold őrgróf, aki egyesítette a bajor Nordgau, Ostmark és Karintia őrgrófságokat, hadjáratot indított Pannónia visszaszerzése céljából. Ennsburg vára közelében azonban 907. július 5-én a magyarok győzelmet arattak felette. Ostmark területe az Enns folyóig és Karintia keleti része a magyarok kezére került. Kurszán kendét, a szakrális főfejedelmet a bajorok a nyugati határ közelében lakomára hívták, és társaival együtt orvul megölték. A hatalom Árpád gyula kezébe került”.

Az Árpád-kor háborúi című szintén a Zrínyi Katonai Kiadónál megjelentetett kötetben a következők állnak: “903-ban megint bajor-magyar háború volt. 904-ben pedig az előbbiek tőrbe csalták és megölték a magyarok egyik vezetőjét, Kurszánt. A honfoglalás eredményei 907-ben kaptak végleges szentesítést. Ez évben nagy bajor támadás indult a magyarok ellen, amelyet Germánia királya, Lajos vezetett. A bajor sereg három oszlopban a Duna két partján, valamint a Duna vizén haladt kelet felé. Július első napjaiban lezajlott véres (és minden bizonnyal többnapos) csata helyéül említett Brezalauspurc, illetve Braslavespurch minden valószínűség szerint Pozsonnyal azonos (más nézet viszont Braszláv várára, Zalavárra gondol lokalizálásakor). A magyarok tehát megállították a kelet felé törő bajorokat, s az összecsapás az ő győzelmüket hozta. A magyarságnak sikerült megvetnie a lábát a Kárpát-medencében.”

A honfoglalás után, az őseink 900-ban elfoglalták a Dunántúl területét Kurszán vezérletével. A támadás sikeres volt, mert a nyugati gyepűsáv keleti határait a Lajta/Fischa folyók vonaláig tolta ki, egészen Linzig jutott előre. Azonban a bajor seregek visszavonulásra késztették a magyar haderőt. Az új határt a Fischa folyó jelölte ki. Déli irányban elfoglalták a Bánság, Bácska, a Temesköz és a Szerémség területét. 906-ra a magyar haderő elfoglalta a Dráva–Száva közét is. 902-906 között honfoglaló őseink a szárnyakon megszilárdították pozícióikat. A déli irányban őseink megerősítették pozícióikat az Alföld déli végein – Bánság, Temesköz és Bácska és a Szerémség elfoglalásával. Symeon bolgár cár minden kísérlete, hogy megállítsa a törzsszövetség déli terjeszkedését, kudarcot vallott. El kellett fogadnia, hogy honfoglaló őseink birtokolták a balkáni átjárót és a csatlakozó területeket. A nagy magyar győzelmet hozó bolgár hadjárat idején Árpád fia Levente, kiválóan vezette hadseregét.

Északon 902-906 között a magyarok véglegesen felszámolták a Morva Fejedelemséget és Moráviát elszakították a Keleti Frank Királyságtól. A déli szárnyon 905-ben békét kötöttek I. Berengár longobárd királlyal.

Ezek a tények nyugtalanították a Keleti Frank Királyság vezetőit, és királyát is. Ezért akart a Keleti Frank Királyság megsemmisítő csapást mérni a magyarokra, hogy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. IV. (Gyermek) Lajos tanácsadói egy megelőző háborút javasoltak a királynak. 907-ben a Keleti Frank Királyság, vezetői elhatározták, hogy megtámadják és kiűzik a magyarokat az általuk elfoglalt bajor területekről. Nagy Károlynak az avarok elleni legendás hadjáratát akarták megismételni, és egyetlen nagy támadással kisöpörni a Dunántúlt 900, és Morvaországot 906 óta hatalmukban tartó törzsszövetséget. A bajorok részéről a ”a politikai célkitűzés” a következő volt: „Ugros boiariae regno eliminados esse!” „a magyarokat meg kell semmisíteni!” Ezt a politikai elhatározást Gyermek Lajos királyi rendeletként hirdetett ki. A király a tervei megvalósításához a háborút választotta. A pozsonyi csata 907. július 4. – 7. között zajlott, a mai Pozsony (korabeli írásokban: Braslavespurch vagy Brezalauspurc) alatt.

Sem a bajor, sem pedig a magyar sereg méretére vonatkozólag nincs megbízható számadat. Legvalószínűbb, hogy a bajor sereg létszáma 100 000 fő, a magyar hadseregé 40 000 fő volt. A támadó csapatok nagy létszámát egyes írások azzal magyarázzák, hogy több nyugati ország katonáiból állt össze. Erre vonatkozóan más országokban írásos bizonyíték, utalás nem lelhető fel. Ha nem is fogadjuk el ezeket a számokat pontos adatnak, a bajor erők jelentős túlerőben voltak a magyarokhoz képest.

pozsonyicsataA hadjáratra készülődő bajor sereg május hónapban Ennsburg térségében gyülekezett. Az időpont az előző évekhez hasonlóan egybeesett a rendszeres éves májusi seregszemlével. Az időpont megválasztása megfelelt a hadjárat valódi céljának leplezésére, hiszen egy szokásos, évenként ismétlődő mustra leple alatt készítették elő a törzsszövetség elleni hadjáratot. Céljuk ezzel a magyarok megtévesztése volt. Tehát a magyarok felderítése, ha észlelte is a bajor fegyveresek gyülekezését Enns körzetében, úgy gondolhatta, hogy éves ismétlődő tevékenységről van szó.

(Folytatjuk)

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE