Kiemelt, Történelem

Világos

|

1849. augusztus 13-án Világosnál Görgei tábornok letette a fegyvert az orosz cári fősereg előtt. Erről a napról nagyon sok tévedés él a köztudatban. Néhány dolgot azonban ki kell jelentenünk. Görgei Artúr nem volt áruló. A hatalmas túlerő miatt, a teljesen kivéreztetett ország sorsát átérezve döntött így.

Amikor a temesvári katasztrófáról s az ottani magyar fősereg felbomlásáról Guyon tábornok meghozta Aradra az írásos jelentést, Kossuth azt minden megjegyzés nélkül küldte át Görgeinek. Akiről pedig tudta, hogy ilyen körülmények között nem folytathatja az immár értelmetlennek tűnő harcot. Az ország különböző részein szétszórt honvédcsapatok egyesítésére nem volt mód. Az egyetlen, Aradnál harcba vethető magyar sereget, a Görgeiét, két oldalról már harapófogóba zárással fenyegette az óriási túlerőben levő orosz és osztrák sereg. Sajnos, már a fegyverletételt sem lehetett feltételekhez kötni. Ennek a nagyon népszerűtlen, gyászos aktusnak a felelősségét Kossuth, akivel az ellenség nem tárgyalt volna, Görgeire ruházta át.gorgeiartur10

Kossuth 1849. augusztus 11-én a kormánynak ott jelen lévő tagjaival együtt lemondott, s a polgári és katonai hatalmat Görgeinek adta át. A nemzethez szóló kiáltványában ezt így indokolta: „a szerencsétlen harcok után, amelyekkel Isten a legközelebbi napokban meglátogatta e nemzetet, nincs többé remény, hogy az egyesült osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harcát siker reményével folytathassuk.” Remélte, hogy ha ő már nem, Görgei még tehet valamit szegény hazánk nemzeti „státuséletének” megmentéséért.

Kossuth a török földre menekülés útját választotta. Görgei viszont nem akart menekülni az országból, még ha életével kell is fizetnie az itthon maradásért. A fegyverletétel előtt két nappal levélben azt írja Rüdiger orosz tábornoknak, hogy csak az oroszoknak hajlandó magát megadni, mert bízik a cár nagylelkűségében: „az számos derék bajtársát az orosz cár nem fogja egy bizonytalan sorsnak, és a magyar nemzetet az osztrákok szilaj bosszúvágyának védtelenül kiszolgáltatni. Talán elég lesz, ha egymagam leszek, annak áldozatja” – jegyzi meg levelében.

Ezen a napon – a kényszerű hatalomátvételt jelezve – Görgei Artúr is kiáltvánnyal fordul a néphez, figyelmeztetvén a polgári lakosságot, hogy az előállt súlyos helyzetben legjobb, ha békésen várják otthonukban és munkájuk mellett a kibontakozást. Görgei kiáltványa ezekkel, a mondatokkal zárul: „Polgárok! Mit Istennek megfejtetlen végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal s az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. Polgárok! Isten velünk!”kossuth

Az orosz túlerő előtt meghajolni kevésbé tűnt megalázónak, mert ha Görgei az osztrákok előtt teszi le a fegyver, akik a magyar alkotmány fő megtámadói voltak, akkor az annak is a beismerése lett volna, hogy csak egy egyszerű lázadásról van szó. Nem egy nemzet szabadságharcáról. Egyébként a fegyverletételről nem maga Görgei, hanem egy tábornokokból és törzstisztekből álló nyolcvantagú haditanács döntött Aradon. Görgei ismertette az egybehívottak előtt a súlyos helyzetet, felolvasta Rüdigerhez írott levelét. Azután kiment, rájuk bízta az állásfoglalást. Hamarosan megvitték neki a választ: mindnyájan a fegyverletételre szavaztak, mégpedig kettő kivételével. Arra, hogy ez az oroszok előtt történjék. Csak ekkor indult a levéllel egy küldöttség Rüdiger táborába.

1849. augusztus 13-án délután ment végbe a fegyverletétel az Aradtól húsz kilométerre lévő Világos mellett. Görgei érdeme, hogy a magyar szabadságharc nem fejvesztett bomlással fejeződött be! Hanem harmincezer magyar katona fegyelmezett, szomorú, de fájdalmasan ünnepélyes csapatszemléjével. A katonák a búcsúzás közben sírtak, és megcsókolták csapatzászlójukat. Görgei utoljára még ellovagolt hűséges katonái előtt, az ugyancsak lovon érkező orosz Rüdiger gróf tábornokot és törzskarát fogadva. Egy ott jelen volt orosz tiszt – Drozdov – utólag így írja le, mit történt azután! „Amint a gróf eltávolodott, Görgei a lovával serege elé lépett. Tisztjei és katonái azonnal körülvették. Beszélni kezdett volna, hogy utoljára köszöntse seregét. De egy hangot sem tudott kipréselni magából. Végül tompa zokogás tört fel melléből, mire az egész hadsereg levegőeget betöltő Éljen Görgei! kiáltással, könnyezve válaszolt vezérének, kihez őszintén ragaszkodott. Az egyik tiszt előrejött, hogy a többiek nevében szóljon volt tábornokához, de nem volt ereje ahhoz, hogy zokogását visszatartsa, s csak annyit tudott kiejteni: Isten veled, Görgei! – Isten veled, Görgei! – ismételte az egész hadsereg”.

Az utóbbi több mint százhatvan évben sokan nyilatkoztak gyalázkodva a világosi fegyverletételről. Pedig ott egy öntudatos, emelt szívű nemzetnek a végsőkig való helytállása hirdette a jövendő számára, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. A vádaskodóknak nem jutott eszébe, hogy Komáromban Klapka tábornok sem tudott az egész nemzetnek amnesztiát kivívni. Pedig ő az osztrákoknak adta át Komárom bevehetetlen várát.vilagos

Egyébként Görgei azt javasolta Kossuthnak, hogy a kormány húzódjon Komáromba. Kossuth ezt felülbírálta, és ő döntött Szeged melletti összpontosításról, ami óriási tévedés volt. Az Alföldön semmi védvonalat nem lehetett kiépíteni, és az ország termésének nagy részét  is az ellenség kezére adta.

Világos után Görgei leszámolt saját életével, úgy gondolta: ha a győztesek a szabadságharcunk vezetői közül valakit kivégeztetnek, egyedül ő legyen az, hiszen Aradon és Világosnál a nemzet nevében ő vállalt magára minden felelősséget. Tudjuk, nem adatott meg neki a mártírhalál lehetősége, mert az oroszok nagyhatalmi presztízskérdést csináltak abból, hogy nagyhatalmi vetélytársuk, Ausztria legalább Görgeinek megkímélje az életét. Akitől az oroszok előtti fegyverletétel választása származott. Ott mindjárt a Világos utáni napokban elszakították a bajtársaitól, akiknek a felelősségre vonása a Temesvárnál győztes Haynau hatáskörébe tartozott. Görgeinek az ausztriai Klagenfurtba való internálás lett a büntetése, ahonnan csak az 1867. évi kiegyezés után térhetett haza Magyarországra. Szívesen osztozott volna az Aradon kivégzett bajtársainak sorsában, de hiába tiltakozott az elkülönítése ellen.

Katonai értelemben a világosi fegyverletétellel véget ért ez a küzdelem. Ugyanakkor politikailag semmiképpen sem nevezhető kudarcnak, hiszen az osztrák kormány nem merte visszavonni azokat a döntő fontosságú törvényeket, rendelkezéseket, amelyeket a forradalom hozott el számunkra. Ezek legfontosabbika a jobbágyfelszabadítás volt. Számos, a polgári állam számára fontos rendszabály továbbra is érvényben maradt, és 1867-ben – természetesen egy más politikai helyzetben – Deák Ferenc és politikai köre is erre a hősies küzdelemre alapozva tudta részlegesen visszaállítani a magyar szuverenitást.

Végezetül áldottak legyenek halódó poraiban is a forradalom és szabadságharc minden polgári és katonai résztvevője, akár ismertek, akár kevésbé ismertek. Ne feledjük Görgei tábornok kiáltványa azon részét, amely azt mondja: „az igaz ügy örökre veszve nem lehet”!

Megjegyzés: Görgei Artúr 1848 márciusától a nevét “y ” helyett “i”-vel írta. Ezt ő a haláláig megtartotta. Többen “y-”al írják. A tudós, és tábornok iránti határtalan tiszteletem miatt írtam “i”-vel a Görgei nevet!  Az említett esemény idején a Tábornok 31 és féléves volt.

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
  1. adalék

    Érdekességként: Világos előtt 42(!) nappal, 1849. július 2-án Görgei súlyos fejsérülést kapott Komáromnál. Egy gránátrepesz több mint 10 cm hosszan felszakította a fejbőrét, néhány ponton a koponyáját is átszakította, kilátszott az agyburok. Négy nap múlva(!!) részt vett a haditanács ülésén (utána eszméletét vesztette), a 9. napon elindult seregével kelet felé, a 13. napon kiverte Vácról az orosz előőrsöket, miután a sebét újra fel kellett tárni a gennyesedés miatt. Majd a sérülést követő 15. napon nyeregbe szállt(!!!), és előbb ért Miskolcra, mint az oroszok.

    ↑ LinkVálasz
  2. VERITAS

    Könnyek között meg ma is remenykedünk;AZ IGAZ ÜGY ÖRÖKRE VESZVE NEM LEHET:”

    ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE