Ez-az-amaz, Kiemelt

Az életközpontú és racionális társadalmi modell 1. rész

|

Az ideológiai alapon, vallási, vagy párt irányításon alapuló társadalmak esetén a világnézeti különbségek feloldhatatlan ellentmondásokat teremtenek a népesség eltérő felfogást gyakorló csoportjai között. Az ellentétek kibékíthetetlenek, mert a csoportokat centralizált felépítés, és irányítás jellemzi. A vezetés nem tűri el a „másként gondolkodást”. Szövetségek, csak világnézeti közeli platformok között, vagy választási érdekek mentén jöhet létre. Az érdekek tartják össze az így kialakuló koalíciót, viszont az érdekek a választások, megnyerése, a hatalom megszerzése után elkülönülnek, a pártokon belül frakció harcok keletkeznek, a koalíción belül is széthúzást eredményeznek.

Tapasztalatok szerint a választások előtt a szavazati arány növelése érdekében előterjesztett pártprogramok, választási fogásként szerepelnek. A hatalom megszerzése után ennek töredékei  kerülnek megvalósításra. A választási programok legtöbbször szemfényvesztésnek minősíthetők. A választások után az ellenzék folyamatosan kritizálja és akadályozza a jobbkormánykoalíció tevékenységét. A kritika és kontroll demokratikus berendezkedés esetén elősegítheti a szélsőségek bekövetkezését, de diktatórikus elemek megjelenése esetén kemény terrort eredményezhet a nézetkülönbség.  A történelem során, vallásháborúk, vallási zavargások, üldöztetés, progromok is előfordultak. A világnézeti különbségek, nemzetközi szövetségek létrejöttét, egymás elleni hidegháborús konfliktusát, vagy háborút eredményezett.

Az ideológiai alapú társadalmakban a vezető irányzat kisajátítja az őket szavazatukkal támogató választók érdekeinek, sőt az egész nemzetnek a képviseletét. Pedig a választási győzelemhez a szavazók 51%-ának szavazata elégséges, ez nem éri el az össznépesség 35%-át . Kétharmados többségnél is igaz ez az állítás. Tehát a teljes népesség felhatalmazására, illetve érdekképviseletének jogára történő hivatkozás csak demagógia, és hazugság.

Ez a tény jobboldali, vagy baloldali győzelem esetén egyaránt helytálló, bár a baloldal meg szokott elégedni a többségre való hivatkozással.

A jobb oldali pártok, ideológiájuk alapján általában a kispolgárság és a burzsoázia támogatására, és érdekeinek képviseletére törekszenek., Magántulajdon és egyéni érdek dominanciája antagonisztikus ellentétben van az össznépi érdekekkel. A személyes gyarapodás bárki rovására történő megvalósítása, az egoizmus, önzés, háttérbe szorítja a bioszféra, környezet védelmét, globalizmegóvását is. A kapitalista nagyvállalatok, fejlett tőkés országok évek óta nem hajlandók aláírni a CO kvóta egyezményt, a tengeri halászat korlátozására szóló nemzetközi megállapodásokat se tartják be. A globálizáció csak kárt okoz az emberiségnek, monopliumok hatalma a nyomor újratermelésének eszköze.Út a Totális Rabszolgaság felé? Utópia ? Nem hinném. Ma a Föld létét veszélyeztető természeti katasztrófák megelőzésére nem jöhet létre nemzetközi összefogás. A kapitalizmus minden változata  alkalmatlan az emberiség előtt álló feladatok megoldására.  Korunkra pedig a kapitalizmus világhatalmi hegemóniája a jellemző és meghatározó, tehát ezen változtatni kell.

Míg a baloldal a bérből és fizetésből élő dolgozók érdekeinek képviseletét szerepelteti, köztük is vezető szerepre tettek szert a kispolgárok, és az újgazdag vállalkozók, akik szintén a kapitalizmus pozícióit erősítik.  A baloldal szintén nem képes össztársadalmi, illetve az emberiség érdekeinek következetes képviseletére.

A megszerzett hatalom megtartására a politikai elit mindkét esetben a tömegkommunikációt irányítva a minőséget nullára degradálva ideológiai agymosást, népbutítást,lásd “hulladék-média”,végez,

Érdekeinek védelmét szolgáló államapparátust, és erőszakszervezeteket, működtet, táplálja a széthúzást, gátolja az összefogást elősegítő szervezeteket, mozgalmakat.

Mindezek szükségessé teszik egy új, élet és bioszféra központú nemzeti társadalmi modell és ezen az alapon működő államok együttműködésével megvalósítható, – bolygónk érdekeinek következetes védelmére képes nemzetközi összefogást, erőforrás koncentrációt biztosító világrend kialakítását.

Nem lesz kis feladat, de mielőbb meg kell valósítani, hiszen világmérető katasztrófa, éhséglázadások, ökológiai katasztrófa, jégkorszak, idegen égitest becsapódása, mágneses pólusváltás, biztosan bekövetkezik, és a ,Globális felmelegedés, pedig már napjainkban is intenzíven zajlik földünkön.Legalább is erősen publikálják ezt a teóriát.

A nyugat európai országok gazdasági fejlődése araszol, közben új gazdasági világhatalmi erősorrend körvonalazódik. Kína, India ipari termelése uralja a világgazdaságot. „ Ami nem kínai az hamisítvány”  Ez a régi viccesnek tűnő mondásom mára beigazolódott. Csak idő kérdése, mikor kezdik el érvényesíteni gazdasági, és létszámbeli erőfölényüket. Mikor kezd érvényre jutni a „sárga veszedelem”.

(írta: Virág elvtárs)

 

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE