Ez-az-amaz, Kiemelt

60 éve halt meg Horthy Miklós

|
  1. június 18-án Kenderesen megszületett Horthy Miklós. Az Osztrák-Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909-1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után, és a Trianoni békediktátum után Megszilárdította Magyarország helyzetét. 1920. március 1- 1944. október 16. között a Magyar Királyság kormányzója volt. A második világháború után Portugáliában-emigrációban élt és ott is halt meg 1957. február 9-én. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.

Horthy Miklós egy középbirtokos család ötödik gyermekeként született. Apja Horthy István református egyházmegyei gondnok, és a főrendiház tagja volt. Édesanyja a háztartást vezette, de a gazdaság irányításában is részt vett. A gyerekek nevelésére és neveltetésére a szülők megkülönböztetett figyelmet fordítottak.

horthy1Horthy Miklós elemi iskolai képzése részben magánúton, részben egy debreceni tanintézetben történt, egy francia nevelő közreműködésével. Gimnáziumi végzettséget egy soproni német nyelvű intézményben szerzett. A magyar tisztikar létrehozását támogató édesapja kívánságára, István és Béla bátyjait követve, Miklós is katonai pályára lépett. 1882- ben felvételizett a Fiumei Császári és Királyi Tengerészeti Akadémiára, ahol Béla bátyja 1880-ban – baleset következtében életét vesztette.

Kiváló sportember lévén nagy tekintélyt vívott ki magának. Kiválóan vitorlázott és eredményes középtávfutó volt. Vívásban hadseregbajnoki címet nyert. Emellett kerékpárversenyzőként és teniszben is kiemelkedően teljesített, és első osztályú lovas volt. Sporteredményei, jó tánctudása, megnyerő modora és az általa beszélt nyelvek a társasági körökben szívesen látott emberré tették.

Huszonkét évesen Horthy Miklós zászlós a Saida fedélzetén két év alatt beutazta az egész világot. Perfekt német tudása mellett megtanult horvátul, angolul, franciául és olaszul.1901-ben feleségül vette Purgly Magdolnát, egy Arad megyei katolikus birtokos család leányát. Házasságukból két fiú és két leány született. Négy gyermekük közül az első leány –Magda- tizenhat éves korában, skarlátban meghalt, a második leány – Paulette- TBC-ben halt meg1938-ban. Az idősebb fiuk István, a kormányzó- helyettes repülőszerencsétlenség során halt meg a szovjet fronton 1942. 08. 20-án, Miklós fiuk pedig sportbaleset következtében, visszamaradt sérülései miatt,- élete végéig- 1993. március 28-án hunyt el- csökkent munkaképességűvé vált.

horthyFerenc József Horthy Miklós korvettkapitányt 1909 novemberében személye melletti szárnysegédnek nevezi ki. Csaknem 5 évig tartott szolgálati ideje a bécsi Hofburgban. A császár közelében sok mindent tanult, ami később, mint Magyarország kormányzójának hasznára vált. Az első világháború kitörésekor háborús szolgálatra jelentkezett és ezt engedélyezték is.Különböző hajók parancsnokaként teljesített szolgálatot és a Monarchia szempontjából sikeres hadműveleteket irányított. Sikeresen törte át az antant blokádját Otrantónál, majd a Cattarói-öbölnél. 1918. február 27-én altengernaggyá és az osztrák-magyar haditengerészet parancsnokává nevezték ki. Ebben a minőségében reá hárult az a feladat, hogy a fegyverletételt követően 1918. november 3-én átadja flottáit a zágrábi Horvát Nemzeti Tanácsnak. Visszavonul kenderesi birtokára. Itt éli meg Károlyi szerencsétlenkedéseit, majd Kun Béla hatalomátvételét, majd az ország teljes káoszba döntését. Horthy 1919. június 6-án Szegedre érkezik: megszervezi a Nemzeti Hadsereget, melynek élén 1919. november 16-án bevonul Budapestre. A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén Horthy Miklós altengernagyot a magyar királyság kormányzójának választotta. Horthy Miklós egy vesztett háború, a vörösterror, a fehérterror, és a cseh-román intervenció minden katasztrofális járulékát követően vállalta az ország vezetését, talpra állítását. A trianoni békediktátum idején, 1920. június 4-én Magyarország gazdasági tekintetben az összeomlás szélén állt. Szívós, kitartó munkával helyreállította tekintélyét és sikeresen konszolidálta Magyarországot. A következő évek a konszolidáció, a megszilárdult jogrend jegyében peregtek le. A forradalmi hangulat véget ért s a belső politikai élet a nagy nemzeti érdekek eszméi körül kezdett kikristályosodni. Az érdeklődés homlokterébe a gazdasági kérdések kerültek s éreztetni kezdte hatását a nemzetre kényszerített, átkos békeszerződés. A gazdasági újjáépítés pénzügyi akadályai mégis elhárultak, mert a népszövetségi kölcsön felhasználásával megszüntettük az inflációt, sikerült tartósan helyreállítani az állami költségvetés egyensúlyát. A külföld bizalma nemsokára újjáéledt hazánk iránt s a gazdasági és társadalmi konszolidáció nemcsak az állam belső tekintélyét állította vissza, hanem jelentősen megerősítette külpolitikai helyzetünket is.

Vezetésével a magyar nemzet viszonylag rövid idő alatt megkezdte a felzárkózást a nyugati államok szintjéhez. Fellendült a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem. A Pengő Európa egyik legerősebb valutája lett, és értékállósága a második világháború végéig stabil maradt!

horthy4Világ és európai hírű gyárak tömegei nőtték ki magukat az országban (Ganz, Weiss Manfréd, Láng, Tungsram, Hoffer, Telefongyár, Kábel Művek, Chinoin, Richter, Ózdi Vasművek, Győr).

A magyarság bebizonyította, hogy a legnagyobb tragédiából is van kiút, ha a csüggedést,- a hit és a tenni akarás váltja fel az emberekben, vezetőik pedig értik a dolgukat.Magyarország geostratégiai helyzete miatt egyszerűen nem maradhatott ki a második világháborúból. Horthy és a magyar kormány még várakozó állásponton volt, de a Kassát ért bombázás felgyorsította az eseményeket, és a szovjetek elleni – elkerülhetetlen – hadüzenet deklarálását június 27-én. Nem mi voltunk az elsők, akik ezt a tragikus és kényszerű lépést megtettük! Magyarország csak egy apró kis figura volt a nagyhatalmak politikai-katonai sakktábláján.

Horthyt, még a megtámadott Szovjetunió vezére, és az emberiség történelmének legkegyetlenebb gonosztevője – Sztálin – sem nyilvánította háborús bűnössé. A magyar állampolgárságú, valamint a külföldről (Ausztriából, Szlovákiából, Lengyelországból, Romániából) idemenekült zsidók Magyarországon voltak a legnagyobb biztonságban, a német megszállás (1944. március 19.) bekövetkeztéig! Horthy kormányzó, még a megszállást követően is (augusztus 26-án) az esztergomi páncélos hadosztályt rendelte Budapestre, hogy megakadályozza a Gestapót a főváros zsidó lakosainak elhurcolásában.

Horthy a német megszállást követően, a hazai eseményeket egyre nehezebben tudta befolyásolni, ahhoz sem katonai erővel, sem környezetének politikai támogatásával nem rendelkezett.

Horthy a Szovjetunióval is kész volt tárgyalni. Faragho Gábor tábornok előzetes fegyverszüneti bizottsága Moszkvába ment, ahol október 8-án elfogadta a feltételeket -hadüzenet Németországnak, visszavonulás az 1937-es határok mögé,- október 15-én pedig megkezdődött a kiugrási kísérlet, a kormányzói hadparancs beolvasásával kezdődött, de a nyilas és németbarát tisztek ellenállásán az egész akció elbukott. Ennek kudarcában jelentős szerepet játszott az, hogy a nyilas puccskísérletről szerzett információk alapján annak időpontját az eredetileg tervezett október 20-áról 15-re helyezték át. Idő hiányában így a szükséges előkészítést végrehajtani nem lehetett.

A Gestapo 1944. október 15-én elrabolta Horthy fiát, ifjabb Horthy Miklóst és a mauthauseni majd a dachaui koncentrációs táborba szállították. A kormányzó pedig október 16-án kénytelen volt visszavonni parancsait és lemondani; a hatalmat Szálasi Ferencnek, a nyilasok vezetőjének adta át. Másnap Horthyt családjával együtt a németországi Hirschbergbe internálták. Szálasi Ferenc hatalomátvétele után, ilyen Horthyt gyalázó propaganda plakátok jelentek meg az utcákon „Horthy Miklós, Magyarország zsidóbérenc, hazaáruló volt kormányzója”.

horthy sírHazáját mérhetetlenül szerette, széleskörű nemzetközi kapcsolatait felhasználva még Portugáliában is sokat tett a magyarságért, bár itthon csak pejoratív szövegkörnyezetben emlegették a hatalom szószólói. Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc leverését követően,- testileg és lelkileg összeomlott. Egészségi állapota annyira megromlott, hogy decembertől kezdve már csak nagy ritkán kelt fel betegágyából. 1957. február 9-én halt meg, temetése két nappal később abban a lisszaboni temetőben volt, amelyben egyszer menyének Horthy István kormányzó-helyettes özvegyének, gróf Edelsheim Gyulai Ilonának azt mondta: „Itt szeretnék pihenni, amíg haza nem visznek egy szabad Magyarországra”.

Ez a kívánsága teljesült. Hamvait 1993. szeptember 4-én, a kenderesi családi kriptában helyezték örök nyugalomra, felesége és négy gyermeke földi maradványai mellé.

(Lőrincz Miklós)

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE