Pilvax Primőr, Történelem

Úton az első világháborúhoz VII.

|

Avagy a szarajevói merénylettől a hadüzenetig. A 19. század végétől Európa nagyhatalmai már csak az alkalmat keresték, hogy háborút provokáljanak egymás ellen. A Török Birodalom felbomlása az első és második balkáni háború, az egységes Németország létrejötte, a német – francia, az orosz – osztrák ellentét, valamint a gyarmatbirodalmak újrafelosztása miatt mindenképpen háború lett volna.

ferencjozsef3

Ferenc József

A casus bellit Gavrilo Princip szerb diák Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse elleni merénylete szolgáltatta. A szarajevói merénylet volt az a szikra, amely végül 1914-ben kirobbantotta a világháborút. Ez olyan incidens volt, amelyet néhány politikai jegyzékváltással el lehetett volna simítani. Egy biztos semmiképpen nem állt arányban az ezt követő általános vérontás méreteivel.

 Száz évvel ezelőtt 1914. július 28-án üzent hadat az Osztrák–Magyar Monarchia Szerbiának, mert a belgrádi kormány és I. Péter király elutasította az öt nappal korábban átadott bécsi ultimátumot. A hadüzenet átadása után a szemben álló európai katonai szövetségek mozgósítottak. Ezért néhány napon belül világméretű háború robbant ki, mely négy év alatt hihetetlen áldozatokat követett, és átalakították a vén Európát. De az egész világon mély nyomot hagyott.

1914. június 29-én egy nappal a hadüzenet után a Práterben, a bécsiek kedvelt pihenőhelyén és a Grinzingben egész nap szólt a zene, folyt a sör, zajlott a mulatozás. Úgy mintha mi sem történt volna. Joseph Redlich osztrák publicista írta naplójában, hogy: „a trónörökös halála semmiféle érzelmi megnyilvánulást nem okozott a Monarchiában.”

Ferenc József a trónörökös és felesége meggyilkolásának idején Ischlben gyógykezeltette magát. Amikor a szárnysegédje átnyújtotta neki a Szarajevóból érkezett táviratot, Ferenc József a rá jellemző módon fogadta a tragikus hírt: „a Gondviselés helyreállította a rendet, amelyet én képtelen voltam biztosítani!”

A trónörökös pár halála nagy megkönnyebbülés volt az agg, és könyörtelen uralkodó számára. Ferenc József aligha vette nagyon a szívére a tragédiát. Két nap eltelte után egyszer csak váratlanul megkérdezte, hogyan halt meg a trónörökös. „Katonához méltón, felséges uram” – felelte a szárnysegéd.

ferenczferdinand

A trónörökös

„Ő császári fenségétől nem is volt várható más” – válaszolta a császár, majd rögtön utána feltette a kérdést, – „no és a hadgyakorlatok, milyenek voltak a hadgyakorlatok?” Trónra lépése után Ferenc Ferdinánd II. Ferenc császár néven szándékozott uralkodni. Törekvései közé tartozott a Monarchia haderejének korszerűsítése és megerősítése. Fontos politikai terve volt a dualista kormányzati rendszer átalakítása trializmussá, azaz Ausztria és a Magyar Királyság kétoldalú kiegyezésének háromoldalúvá bővítése, a Birodalom szláv népeiből képzett tömb részvételével. Erre a szerepre tudatosan készült, annak ellenére, hogy Ferenc József nem kívánta őt bevonni az uralkodói feladatokba.

Bár Ferenc Ferdinándnak hivatalosan soha nem volt szerepe az Osztrák–Magyar Monarchia politikai vezetésében, mégis aktív részese volt a császári politikának. Ezért rezideált a bécsi Belvedere kastélyban, tanácsadói testületével, az 1908-ban alakított „kis katonai hivatallal” együtt, amely hamarosan komoly politikai központtá nőtt, Alexander Brosch von Aarenau ezredes vezetésével. A csoport minden fontos tagja a Magyar Kirlyság ellenfele volt, így Alexandru Vaida-Voievod román politikus, Milan Hodža szlovák politikus és Ottokar Theobald Czernin gróf, cseh arisztokrata. Ferenc Ferdinándot követte Kristóffy József korábbi magyar belügyminiszter is, aki az általános választójog magyarországi bevezetéséért harcolt. A trónörökös természetesen nem volt demokrata, Kristóffy tervét pusztán eszköznek tekintette, amellyel a függetlenséget képviselő magyar uralkodó osztály erejét megtörheti. Tudatosan távol tartotta magától a magyar függetlenségi irányzat vezetőit, Tisza Istvánt és ifj. Andrássy Gyulát.

A reformok Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Dalmácia egyetlen birodalomrésszé való egybefoglalásán alapultak. Ez szembenállt Szerbia érdekeivel, akik szerb vezetés egyesített délszláv királyságot akartak létrehozni. A trialista állam terve, és az erről folyó nyilvános, éles sajtóviták felszították a szerbek gyűlöletét Ferenc Ferdinánd és a Habsburgok ellen. A másik oldalon, az osztrák-magyar polgárság és nemesi osztályok között fokozódott a szerb-gyűlölet („Serbien – muß sterbien”, vagy „Megállj, megállj, kutya Szerbia”). A gyűlöletkampányt mindkét oldalon a kormányzatok által ellenőrzött sajtó is szította.

A trializmus az első lépés lett volna az Aurel Popovici (1863–1917) által is javasolt szövetségi állam, a Nagy-Ausztriai Egyesült Államok megvalósításának irányában. Ez az átalakítás – egyebek mellett – államjogilag megszüntette volna a Magyar Királyság és Horvátország unióját, amely az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés egyik meghatározó eleme, és az 1868-as magyar-horvát kiegyezés alapköve volt. Törekvései a magyar uralkodó osztály érdekeit súlyosan sértették, terveit Magyarországon ellenségesen fogadták, magyargyűlölőnek tartották. Tény, hogy a főherceg eltökélt szándéka volt a Magyar Királyság 1867-ben rögzített alkotmányos különállásának megszüntetése, és a magyar állam betagolása a szövetségi államrendszerbe, amelyben az uralkodónak erős központi irányító szerepet szánt. A trónörökös veszélyes ellenséggé vált udvari körökben. Reformjai sok hatalmasságot kizökkentettek volna ügyeik megszokott, kényelmes rendjéből. Tartottak tőle a magyar, de legfőképpen a szerb nacionalisták.

haduzenet

Ferenc Ferdinánd azt is elérte, hogy Franz Conrad von Hötzendorf grófot, akit I. Ferenc József császár 1911-ben azért váltott le a birodalmi vezérkari főnök tisztségéből, mert preventív (megelőző) háborút készített elő Szerbia ellen, 1912-ben ismét kinevezték beosztásába. Mindazonáltal Ferenc Ferdinándot úgy értékelik, hogy ellensége volt mindenféle átgondolatlan katonai „odacsapásnak”, és el akarta kerülni a háborút az Orosz Birodalommal, „nehogy a cár és a császár egymást trónjaikról kölcsönösen letaszítsák, szabad utat engedve a forradalomnak”.

Érdekes momentum, hogy 1913 októberében II. Vilmos német császár látogatott el Konopiště kastélyába, hogy közös vadászaton vegyen részt a Monarchia trónörökösével. A lelőtt fácánok számáról pontos feljegyzéseink vannak, viszont a két politikus tárgyalásáról semmilyen dokumentum, feljegyzés nem került nyilvánosságra.

A két magas rangú úr egy Szerbia elleni háborúról tárgyalt. A cseh történész Galandauer szerint, pont ez a pletyka adott ösztönzést a merénylet kitervelésére. A Habsburg Birodalmon belül sok arisztokrata, a konopištei találkozó után, a “Monarchián belüli szláv nemzetek növekvő erejére” panaszkodott. Vilmos császár szerint a tendencia mögött Oroszország áll, a szláv hatalmat le kel törni.

Ferdinánd egy esetleges háborút a térségben határozottan ellenzett. Milan Hodža szlovák kortársa szerint “Ferdinánd mélyen meg volt arról győződve, hogy a délszláv-, a szerb-kérdés és általában délkelet-Európa problémája nem oldható meg egy háborúval.”

Egy másik Hodža visszaemlékezésből az derülhet ki, hogy Ferdinánd nem volt ellenséges érzelmű. Oroszországgal békéltető politikát akart folytatni és nem háborús konfliktust kiprovokálni. Ferdinánd legfőbb célja Oroszország megnyerése volt egy új  hármas szövetségbe Németországgal és a Monarchiával az 1873-as három császár szövetsége mintájára.

 A trónörökös temetésén részt vett a Kornel Stodola által vezetett szlovák politikai küldöttség is. A trónörökös koporsója mellé egy hatalmas, fehér-kék-piros trikolórral díszített koszorút helyeztek el ezzel a felirattal: „nagy remények és erős várakozások égisze alatt: a mélységesen csüggedt szlovákok.”

Jogos a kérdés, hogy végül is a trónörököst miért nem egy magyar soviniszta, hanem szerb nacionalista ölte meg?

(Folytatjuk)

Hozzászólások

Hozzászólás írása ↓
  1. Aranyosi Gábor

    Ma 100-éve 12 óra ,30,perckor dördült el az első ágyú lövés Belgrádra ,ez a hivatalos kezdete a háborúnak !

    ↑ LinkVálasz

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE