Történelem

Hunyadi Mátyás királlyá választása

|
  1. január 24-én, Budán, a Duna jegén a főpapok és a főurak királlyá választották Hunyadi Mátyást. Kiskorúsága miatt Szilágyi Mihályt 5 évre kormányzóvá nevezték ki. Viszonyuk hamar elmérgesedett, mert Mátyás nem engedte, hogy nagybátyja beleszóljon a kormányzat ügyeibe, majd az ezért ellene szervezkedő Szilágyit lemondatta, majd bezáratta.

Mátyás  1443.február 23-án született Kolozsváron. Apja Hunyadi János kormányzó, a középkori Magyar Királyság kiemelkedő hadvezére, anyja pedig Szilágyi Erzsébet.   Mátyást 6 éves koráig anyja és dajkája nevelte, majd utána kiváló nevelők tanították. Szánoki Gergely lengyel humanista, majd pedig Vitéz János vezetésével tanították egyház- és államjogra, művészetekre és latinra is. Olvasmányait Vitéz János válogatta számára.matyaskiraly

Apja halála után az országot korábban is megosztó Habsburg – Hunyadi pártok közti ellenségeskedés elmérgesedett.  Ennek első eseményeként a Hunyadiakkal mindvégig ellenséges Habsburg uralkodó, V. László király kivégeztette Hunyadi János idősebb fiát és politikai örökösét, Lászlót. A szörnyű tettre – melyre 1457 március 17-én került sor – a bosszú ösztönözte, hiszen négy hónappal korábban Hunyadi László (pontosabban az őt szolgáló fegyveresek) meggyilkolták a király rokonát és fő szövetségesét, Cillei Ulrikot, amikor Nándorfehérvár átvételére érkezett. Hunyadi László kivégzése után, a Hunyadi párt zászlójára Mátyás neve került, aki 1457 szeptemberétől V. László foglyaként Prágában tartózkodott. Amikor a király váratlanul meghalt, Mátyásnak lett Hunyadi párt királyjelöltje. 1458 januárjában Szilágyi Mihály utasítására a Hunyadi párt Vitéz János vezetésével díszes küldöttséggel indult Prágába, hogy a 15 éves Mátyást Budára, – későbbi királlyá választásának helyszínére – kísérje. Azonban Mátyás Magyarországra hozatalához előbb ki kellett egyezni Podjebrád György cseh kormányzóval is (1458 márciustól király), aki feltételeket szabott az ifjú elengedéséhez. A magas váltságdíj mellett ígéretet kapott arra is, hogy Mátyás a későbbiekben feleségül fogja venni lányát, Katalint. Mátyás beleegyezett a cseh leányzó későbbi feleségül vételébe, és a váltságdíj megfizetésébe, így 1458 elején hazaindulhatott Budára.  Egyébként Podjebrád Katalint 5 évvel később, 1463 májusában feleségül vette. Katalin azonban egy évre rá meghalt.

Mátyás megkoronázásához még további alkuk, – ma úgy mondanánk politikai kompromisszumok – megkötésére volt szükség. Három legfőbb támogatója számára kellett felkínálnia az ország legfontosabb zászlósúri pozícióit. Így fő támogatóját Szilágyi Mihályt kormányzóvá kellett kineveznie, Újlakit erdélyi vajdává kellett kinevezni, Garai László lányát – Annát – pedig el kellet jegyeznie. Ezt az eljegyzést nem követhette esküvő, mert Mátyásnak Podjebrád Katalint kellett elvennie. Az alkuk után Szilágyi több ezer fegyveressel gyakorolt nyomást az országgyűlésre, így 1458 január 24-én a diéta nemesei Mátyást magyar királlyá, Szilágyit pedig 5 évre kormányzóvá választották.

Mivel Garai Lászlónak lánya helyett Podjebrád Katalint készült elvenni, a nádor bosszúból összeesküvést kezdett szervezni a király ellen. Mikor Mátyás ezt megtudta, azonnal megfosztotta Garait minden tisztségétől, és birtokaira száműzte. Ezek után Szilágyit is igyekezett háttérbe szorítani. A kormányzó azonban Garaival szövetkezett, és új összeesküvést kezdett szervezni ellene, amit azonban 1458 októberében Mátyás ismét leleplezett. Ekkor Szilágyit is leváltotta kormányzói tisztéből, és Világos várába záratta. Egy évvel később, 1459 szeptemberében kiengedte a volt kormányzót, de azzal a feltétellel, hogy a török ellen vonul, és visszaveszi Szendrőt. A török elleni harc során azonban a törökök foglyuk ejtették, majd a szultán 1460-ban Konstantinápolyban lefejeztette Szilágyit.

A Mátyással szemben elégedetlenkedő bárók Szilágyi félreállítása után Garai köré kezdtek tömörülni. 24 báró 1459-ben III. Frigyestől kért segítséget Mátyás legyőzésére. A német uralkodó meg is indította Mátyás elleni támadását. Az ifjú király megvédte országát, sőt Frigyest békekötésre is kényszerítette. Az 1463-ban megszületett bécsújhelyi megállapodásban Frigyes átengedte Sopront, és 80 000 aranyforint ellenében visszaadta a Szent Koronát, amivel 1464. március 29-én Székesfehérvárott meg is koronázták Mátyást. Ezen kívül az egyezségben közös céljuknak nevezték meg a harcot az török ellen. Kinyilvánították, hogy ha Mátyás fiú utód nélkül hal, a magyar trónt Frigyes fia, Miksa örökli.

Mátyás megegyezett Jan Giskra zsoldosvezér is. A volt huszita hadvezér és Mátyás alkut kötött, mely szerint, ha átadja felvidéki várait, akkor zsoldosait alkalmazni fogja. Cserébe Giskrának pedig jól jövedelmező birtokot adományozott Arad vidékén.

Mátyás ezek után a Magyar Királyságban egy jól működő központosított pénzügyi rendszert hozott létre. A királyi bevételek az Ernuszt János kincstartó által vezetett királyi kincstárba folyt be. A pénzügyi reformokat az országgyűlés 1467 március 25-én fogadta el. Ernuszt és az őt Mátyás alatt követő kincstartók polgári származásúak voltak, megint csak a bárói hatalom gyengítése okán. A pénzügyek másik vezetője az udvarbíró lett, aki a király személyes jövedelmeivel foglalkozott.

Mátyásnak sikerült a királyi jövedelmeket az évi 110 ezer forintról 628 ezerre növelni. Ennek a növekedésnek egyik fő forrása a füstpénz volt, mely a Károly Róbert által bevezetett kapuadót váltotta fel. Mivel a füstpénzt nem portánként, hanem családonként szedték be – mivel gyakran egyetlen portán lévő kapuhoz több épület, és így kémény is tartozott – sokkal nagyobb bevétel képződött az új adóból, mint régi megfelelőjéből. Ugyancsak a királyi bevételek növekedését okozta, hogy két adót átnevezett, így a régi adókhoz fűződő mentességek, – jászok, kunok – megszűntek és így az új néven beszedett adókat már mindenkinek kellett fizetnie.  A harmincadvámból koronavám lett, a kamara hasznából pedig kincstár adója.

Mátyás bevétel növekedésének harmadik forrása – a füstpénz és az adóátnevezések mellett – a rendkívüli hadiadó évente kétszer történő kivetése volt, összege pedig portánként 1 forintot tett ki. Az ország pénzügyi stabilizálását szolgálta, hogy nem nyúlt a pénzrontáshoz, hanem állandó értékű ezüstpénzt veretett, ami mellett forgalomban volt a kedvelt és jó minőségű aranyforint is. Emellett rendeletekkel tiltotta, hogy a földesurak más címeken egyéb adókat vessenek ki, kizsigerelve az országot.

Mátyás erős központosított királyi hatalmat épített ki, aminek katonai alapja az első magyar állandó zsoldoshadsereg, a fekete sereg volt. Az ütőképes haderő csak neki engedelmeskedett, amely a báróktól függetlenül, sőt ha szükséges velük szemben is képes volt a hadviselésre. A sereg magvát a Jan Giskrával kötött alku szerint a volt huszita katonák alkották.

A sereg 4 fegyvernemből állt: nehéz- és könnyűlovasság, gyalogosok, tüzérség. Egy lovas katona havi zsoldja 3, egy gyalogosé 2 Forint volt. Mátyás –apjával ellentétben– nem erőltette a törökellenes támadó hadjáratokat, hanem aktív védelemre rendezkedett be. Kialakította a második déli védővonalat, mely Karánsebestől, a Szerémségen keresztül az Adria irányába húzódott. Hagyta, hogy a törökök megszállják a Balkán félszigetet, de azt már nem akarta, hogy ellenőrzésük alá vonják a délnyugati határvidéket, ezért 1463-ban elfoglalta Jajca várát.

Mátyás sokat tett a kultúra fejlődéséért is, és a humanizmus Budán történő megjelenéséért. A humanista gondolatok elterjedésében kulcsszerepe volt második feleségének Aragóniai Beatrixnak. Mátyás és Beatrix udvarában híres művészek és történészek működtek, mint például: Galeotto Marzio, Janus Pannonius az első jelentős magyar költő, Petrus Ransanius és Antonio Bonfini, az utóbbi írta meg a Rerum Hungaricarum decadest, amelyben a magyar történelmet írja le a kezdetektől az író saját koráig. Ebben a korban Mátyás rendelkezett a világ második legnagyobb könyvtárával. Ez összesen 2000-2500 corvinából állt, amelynek nagy része azonban sajnos később, a török hódítást követően elkallódott. Mátyás idején nagyszabású építkezések folytak az egész országban. A budai várat teljesen reneszánsz stílusúra alakította át.

Minden vélemény számít!

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE